Oer ús 

Frysk en Frij is in literêre útjouwerij, mar hat ek omtinken foar skiednis, sport en oare belletry.
Sjoch de fûnslist.

 


Skriuwburo

editing, (ein)redaksje, korreksje- en typwurk, skriuwen fan: redaksjonele-, reklame-, advertinsjeteksten en reisfolders

spesjalisme:
skiednis – tinkboeken (histoarysk ûndersyk en eventueel fûnswerving ynbegrepen)

 


Fertaalburo 

Talen:
Frysk
beëdigd tolk-fertaler (beskikking Arrondissemintsrjochtbank Ljouwert 3-12-1986)

Deens
beëdigd tolk-fertaler (beskikking Arrondissemintsrjochtbank Ljouwert 9-9-1983)

Nederlâns

spesjalisme:
literêr

ek: kommersjeel – juridysk – technysk – agrarysk – miljeu

 


 

Skiednis Frysk en Frij

https://test.fryskenfrij.nl/skiednis-frysk-en-frij/Foto-argyf Frysk en Frij

https://test.fryskenfrij.nl/foto-argyf/Ferskaat Frysk en Frij

Fraachpetear mei Leo Popma
(27 april 2013)

Ympresje boekpresintaasje Blessum – Albertina Soepboer
(Tsjerke Blessum, 27 april 2013)

Gelegenheidstongerpreek Blassum – Ds. Dick over ter Linden
(Blassum, 27 april 2013)

Gelegenheidstoaniel Wybenga
(Tsjerke Warten, 24 novimber 2012)

Ympresje boekpresintaasje Jan Wybenga – Johan Oppewal
(Tsjerke Warten, 24 novimber 2012)

Sjoch fierder: Ferskaat-argyf