Black Lives Matter

Swarte libbens binne belangryk – it moast der ek noch bykomme!
Nasjonalisme-chauvinisme-diskriminaasje-slavernij. Is sok kwea net út te rûgjen? Nasjonalisme misbrûkt nasjonaliteit, dat wêzentlik behearre kin ta immen syn yndividuele identiteit; teminsten, at je der sels in sin by ha en der sin oan ha.

Lês fierder »

Kollaazje Bûtenpost

WAT IN FRIJPOSTICH TOANIEL!  HOBBEL DE HOBBEL OP REIS NEI BÛTENPOST – MEI GRUTTE PIER EN PIERKJE IBS De Mienskip – Groep 5 – Juf: Pietsje

Lês fierder »

R.R. van der Leest De skilder en syn doeken + lichte gedichten Bondel mei poëzy en  byldzjende keunst by gelegeheid fan Reinder R. van der

Lês fierder »